Tens un e-mail

Els e-mail són una eina molt útil per comunicar-se, sobretot en l’àmbit laboral. Serveixen per donar a conèixer informacions, respondre a demandes, difondre convocatòries… En definitiva, permeten establir contacte amb persones que no es troben en el mateix espai físic i transmetre qualsevol tipus de missatge.

Els e-mails mostren una imatge de qui els ha escrit. Així que si el que emet el missatge ha tingut cura a l’hora de redactar-lo, aquest correu serà molt més efectiu.

Fixa’t en les pautes que trobaràs a continuació per tal d’escriure correus clars i formals en el món laboral.

  1. Escriu des d’una direcció de correu formal. Tria un nom que no condueixi a errors i sigui fàcil de recordar.
  2. Assumpte del correu. Escriu la idea principal del missatge de manera atractiva, que capti l’atenció del receptor.
  3. Salutació atemporal. No saps quan l’obrirà el destinatari, així que evita termes com “bon dia”. Opta per salutacions més generals.
  4. Presentació personal. Fes un petit resum del nom, càrrec i empresa. Donaràs molta més confiança i proximitat.
  5. Extensió limitada. Tingues clar quin és el missatge que vols comunicar. Entre tres i cinc paràgrafs de llargada.
  6. Revisa que tot estigui correcte després de redactar el correu.
  7. Ha de ser formal, convidar a que l’altra persona respongui, i inclou la teva signatura.
  8. Firma personalitzada. Inclou el teu nom i les dades de contacte dins l’empresa.
  9. Contesta de manera immediata. Es recomana no sobrepassar el límit de les 24 hores. Si no trobes el moment, respon almenys que has rebut el correu amb un “ok” o “rebut”.