Condicions comercials

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web https://www.verbalnoverbal.com/,
propietat de VERBAL NOVERBAL, S.L., d’ara en endavant PRESTADOR.
L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:
– Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
– És una persona amb capacitat suficient per contractar.
– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.
Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a
través del lloc web del PRESTADOR.
El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis
i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van
ser adquirits prèviament a la modificació.
Identitat de les parts contractants
D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és VERBAL NOVERBAL, S.L., amb domicili social
CL Sta. Teresa, 27 08140 CALDES DE MONTBUI  (BARCELONA), NIF B66958182 i amb telèfon d’atenció al client /
usuari 932386728.
I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat
plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR. 

OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i
l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.
La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través
del lloc web, d’un servei concret.

Procediment de contractació
L’usuari, per poder accedir als serveis oferts per PRESTADOR, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la
creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li
seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de
2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i detallat en l’Avís Legal i Política de Privacitat d’aquest lloc web.
L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posarlos
a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la ??pèrdua o robatori dels mateixos o del possible
accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.
Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ??l’article 27 de la Llei
34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació
seguirà els següents passos:
1. Clàusules generals de contractació. 
2. Enviament de comandes.
2. Enviament de comandes.
3.
Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de
l’usuari d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat
expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR. 

ENVIAMENT DE COMANDES
El PRESTADOR no enviarà cap comprovant de comanda fins que s’hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.
Com que la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats descarregats directament
del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per realitzar
aquesta descàrrega.

DRET DE DESISTIMENT
L’usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes
que presenti el servei, tant en línia com fora de línia.
L’usuari disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la
devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).
El dret de desistiment no podrà aplicar-se quan siguin serveis personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres
excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.  

RECLAMACIONS
Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les
següents adreces de contacte:
Postal: VERBAL NOVERBAL, S.L., CL Sta. Teresa, 27 08140 CALDES DE MONTBUI  (BARCELONA)
Telèfon: 932386728
Mail: tbaro@verbalnoverbal.com
Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)
D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia,
mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre tots dos.
Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o
imposar una solució al conflicte.
Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FORÇA MAJOR
Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a força major. El compliment de l’obligació es
demorarà fins al cessament del cas de força major.

COMPETÈNCIA
L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.
Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i
compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.
L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió. 

GENERALITATS DE L’OFERTA
Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.
Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de VERBAL NOVERBAL, S.L. o aquí estipulat tindrà
efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.
Donats els continus avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves
especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts.
Aquestes modificacions tindran així la mateixa validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat
de subministrament dels serveis oferts.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA
Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin
ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament,
manipulació, embolcallament, assegurança d’enviaments o qualsevol altres serveis addicionals i annexos al servei adquirit.
Els preus aplicables a cada servei són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’usuari assumeix que
la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.
Un cop sol·licitat un pressupost, els preus oferts dels serveis tindran una validesa mínima de 24 hores a partir de
l’acceptació per part del PRESTADOR. En el moment de l’acceptació, l’USUARI rebrà un correu electrònic indicant la
disponibilitat del servei i se’l convidarà a fer la compra. Només a partir d’aquest moment tindrà la possibilitat d’efectuar la
compra.
Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu,
disponibilitat, despeses, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre
no es realitzi la comanda.
Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de serveis com si no Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que
aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el servei adquirit
a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del
PRESTADOR 932386728 o via correu electrònic a l’adreça ymunoz@verbalnoverbal.com.

DESPESES DE TRANSPORT
No hi ha despeses de transport.

FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES
Les formacions es poden abonar a través del servei de pagament d’aquesta web o bé mitjançant transferència bancària al número ES39 2100 0832 62 0200705952
Les targes acceptades seran: Visa i Mastercard.
Per tal d’obtenir més informació, us podeu posar en contacte amb info@verbalnoverbal.com

PROCÉS DE COMPRA
Cistella (simulació de pressupost)
Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els serveis, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes. Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer un pressupost seguint els 3 passos necessaris per a la correcta formalització:
1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Realitzar la comanda (comprar).
Un cop processat el pressupost, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del
PRESTADOR.

COMANDES (sol·licituds de compra)
En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic confirmant l’estat de la comanda i la data
d’enviament. 

CANCELACIÓ
Un cop efectuat el pagament i fins a vuit dies naturals abans de l’inici de la formació, no es podrà cancelar la contractació de la formació, però es podrà canviar per una altra formació equivalent en el període d’un any o s’hi podran inscriure altres persones en substitució del titular inicial en el curs ja abonat. 

La cancelació després de vuit dies naturals abans de l’inici de la formació no donarà dret als canvis esmentats en el paràgraf anterior. 

ANULACIÓ
L’empresa es reserva el dret a suspendre una formació si ho considera oportú. En aquest cas ho notificarà als clients afectats, els quals tindran dret a recuperar íntegrament l’import pagat per la formació anulada o a canviar aquesta per una altra formació o servei, compensant-se a favor o en contra la diferència de preu que hi pogués haver. 
 

GARANTIES APLICABLES
Tots els serveis oferts a través del lloc web tenen un període de garantia de dos anys, d’acord amb els criteris i condicions
descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

GARANTIES I DEVOLUCIONS
La garantia dels serveis oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de
Venda de Béns de Consum:

I) Conformitat dels serveis amb el contracte
1. Excepte prova en contrari, s’entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els
requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable:
a) S’ajusten a la descripció realitzada per VERBAL NOVERBAL, S.L..
b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els serveis del mateix tipus.
c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de VERBAL NOVERBAL,
S.L. en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.
d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint
en compte la naturalesa d’aquest i, si s’escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fets per
VERBAL NOVERBAL, S.L..
e) VERBAL NOVERBAL, S.L. descriu els detalls, les característiques i les fotografies dels serveis facilitats pel productor
dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
2. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta prestació del servei s’equipararà a la falta de conformitat del mateix
quan la prestació estigui inclosa en el contracte de serveis i hagi estat realitzada per VERBAL NOVERBAL, S.L. o sota la
seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la prestació defectuosa es degui a un error en les instruccions establertes en el
mateix. dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
3.
No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de
la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en serveis subministrats per l’usuari.

II) Responsabilitat del PRESTADOR
VERBAL NOVERBAL, S.L. respondrà davant l’usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del
lliurament del servei. VERBAL NOVERBAL, S.L. reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució,
a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

III) Reparació i substitució dels serveis
1. Si el servei no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del mateix,
llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’usuari comuniqui a
VERBAL NOVERBAL, S.L. l’opció triada, ambdues parts s’han d’atenir. Aquesta decisió de l’usuari s’entén sense perjudici
del que disposa l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei en
conformitat amb el contracte.
2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a VERBAL NOVERBAL, S.L. costos que, en
comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no
hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués
realitzar sense inconvenients majors per l’USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució del servei
La reparació i la substitució s’ajustaran a les següents regles:
a) Seran gratuïtes per l’USUARI. 
b) Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels
serveis i la finalitat que tinguessin per a l’USUARI.
c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà des de
que l’usuari ho posi en coneixement de VERBAL NOVERBAL, S.L. i conclourà amb el lliurament a l’USUARI del servei ja
reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del servei reparat, VERBAL NOVERBAL, S.L. respondrà de les faltes
de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es
reprodueixin en el servei defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.
d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament del nou
servei. Al servei substitut li és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.
e) Si conclosa la reparació i lliurat el servei, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la
substitució del mateix, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del
contracte en els termes de l’article V.
f) Si la substitució no aconsegueix posar el servei en conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la reparació del
mateix, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els
termes dels articles V i VI.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte
La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació
o la substitució del servei i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en termini raonable o sense més
inconvenients per a l’USUARI. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa del preu
La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el servei hagués tingut en el moment del
lliurament d’haver estat d’acord amb el contracte i el valor que el servei efectivament lliurat tenia en el moment del
lliurament. 

VII) Terminis
1. VERBAL NOVERBAL, S.L. respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del
lliurament.
Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al
lliurament ja existien quan el servei es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa
del servei o l’índole de la falta de conformitat .
2. Excepte prova en contra, el lliurament s’entén feta el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o en l’albarà de
lliurament corresponent si aquest fos posterior.
3. L’acció per a reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des del
lliurament del servei.
4. L’usuari ha d’informar VERBAL NOVERBAL, S.L. de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des de que va
tenir coneixement d’ella.
Excepte prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins el termini establert. 

VIII) Acció contra el productor
Quan l’USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva adreçar-se a VERBAL NOVERBAL, S.L. per falta de
conformitat dels serveis amb el contracte de prestació de serveis podrà reclamar directament al productor per tal d’obtenir
la substitució o reparació del servei.
Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, en els mateixos terminis i condicions que
els establerts per VERBAL NOVERBAL, S.L., el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a
l’origen, identitat o idoneïtat els serveis, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.
S’entén per productor, el responsable d’un servei o l’importador del mateix en el territori de la Unió Europea o qualsevol
persona que es presenti com a tal en indicar en el servei el seu nom, marca o un altre signe distintiu.
Qui hagi respost davant l’USUARI, disposarà del termini d’un any per a repetir de responsable de la manca de conformitat.
Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament
establert. El PRESTADOR i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels
serveis objecte d’aquestes Condicions dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.
En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a
qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població BARCELONA (Espanya).